Disclaimer

Disclaimer

Dit juridisch voorbehoud geldt voor elke toegang tot de website, en voor elk gebruik van de website en de inhoud ervan.

Welkom op de website van ALK. Het doel van deze website is om u kennis te laten maken met ALK. Om die reden zijn de website en de inhoud daarvan alleen beschikbaar voor informatiedoeleinden. Dit juridisch voorbehoud, dat af en toe gewijzigd kan worden, geldt voor uw toegang tot en gebruik van de website en de inhoud daarvan.

Door uw bezoek aan deze website erkent u dit juridisch voorbehoud.

Geen advies of aanbeveling

De website geeft u geen advies of aanbeveling van welke aard dan ook. U dient niet op deze website te vertrouwen als de grondslag voor een besluit of actie. Wij raden u aan een professioneel adviseur met betrekking tot het onderwerp in kwestie te raadplegen over de toepasselijkheid van specifieke aspecten van de inhoud.

De website verstrekt geselecteerde informatie over allergieën en daarmee gerelateerde ziektes en de behandeling daarvan. Deze informatie is niet bedoeld en dient niet te worden opgevat als medisch advies of dit vervangen.

Als u gezondheidsproblemen heeft of denkt deze te hebben, raadpleeg dan uw huisarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

Informatie verstrekt op basis van “zoals het is”

Hoewel ALK zich naar vermogen inspant om juiste en bijgewerkte informatie te verschaffen, worden de informatie en toekomstverwachtingen op deze website verstrekt op basis van “zoals het is” en “voor zover beschikbaar”. ALK doet geen beloften en geeft geen garanties, niet uitdrukkelijk en niet stilzwijgend, met inbegrip van stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geen inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel.

ALK doet geen beloften en verstrekt geen garanties van welke aard dan ook over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, beschikbaarheid, en het ononderbroken of storingsvrij functioneren van de website en de inhoud daarvan en over de naleving van geldende wetten. Evenmin garandeert of belooft zij dat deze website of de server waarop deze draait vrij is van virussen en andere schadelijke componenten.

Door deze website te gebruiken aanvaardt u het risico dat de informatie mogelijk onvolledig of onjuist is of niet voldoet aan uw behoeften of eisen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

ALK of alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, produceren of leveren van deze website zijn in geen geval op enige wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door, in verband met of als gevolg van uw toegang tot deze website of de onmogelijkheid daartoe, uw vertrouwen op hier verstrekte informatie, wanprestatie, fout, omissie, onderbreking, gebrek, vertraging in de operationele verzending, computervirus, bugs enz.

ALK wijst alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, bijkomende, gevolg-, straf-, bijzondere of andere schade, gederfde kansen, gederfde winst of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook.

Links naar andere websites

Deze website bevat mogelijk links naar websites die beheerd worden door andere partijen dan ALK. ALK is niet verantwoordelijk voor en heeft geen zeggenschap over de inhoud of het beheer van die websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door die inhoud of de werking daarvan. Dergelijke links betekenen niet dat ALK achter het materiaal op andere websites staat.

ALK biedt links naar andere websites voor het gemak van gebruikers. Toegang tot en gebruik van andere websites dan de huidige website gebeurt op uw eigen risico.

Wijzigingen

ALK behoudt zich het recht voor om alle inhoud van deze website te wijzigen, vervangen of wissen en om toegang te beperken of de distributie van deze website op elk moment stop te zetten naar haar eigen goeddunken en zonder mededeling vooraf.

Auteursrecht en gebruik van inhoud
Door deze website te bezoeken erkent u dat de inhoud van deze website eigendom is van ALK en auteursrechtelijk beschermd is. Daarnaast erkent u dat de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en getoonde producten op deze website wereldwijd beschermd zijn. Hiervan mag geen gebruik gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van ALK.

Het is u alleen toegestaan om de inhoud van deze website te downloaden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wijzigingen of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan.

Gebruik van feedback

Wanneer u vragen, opmerkingen, suggesties of andere berichten, zoals ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of vakkennis naar deze website of op een andere wijze naar ALK stuurt, elektronisch of langs andere weg, gebeurt dit op een niet-vertrouwelijke basis. Deze worden eigendom van ALK en ALK kan deze zonder beperking gebruiken op elke wijze en voor elk doel, met inbegrip van de ontwikkeling, fabricage en/of marketing van goederen of diensten.

Divers

Wanneer een bepaling uit dit juridische voorbehoud als onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is deze bepaling scheidbaar zonder invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Toepasselijk recht

Op uw toegang en gebruik van deze website en de inhoud daarvan is het Deense recht van toepassing waarbij de regels over de keuze van de rechtsmacht daaruit buiten beschouwing blijven. U stemt ermee in dat indien er een geschil ontstaat door of in verband met dit voorbehoud uitsluitend de Deense gerechten bevoegd zijn.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

De gebruikte referenties vindt u hier.

Therapietrouw

Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve behandeling met immunotherapie. Speciaal daarvoor heeft ALK AllergieSupport ontwikkeld.

Allergie Kenniscentrum

In het allergie kenniscentrum vind je verschillende congressen en nascholingen. Daarnaast kun je diverse materialen aanvragen voor jou als arts en voor je patiënt.

Alles over allergie

Met allesoverallergie.nl willen wij consumenten beter op weg helpen om hun allergieklachten onder controle te krijgen of een manier te vinden om er makkelijk(er) mee om te gaan.

Deze website is speciaal voor zorgprofessionals!

Bent u uw inloggegevens vergeten? Vraag hier je gegevens opnieuw op.

Voordelen op een rij!

Gast
Geen RIZIV
RIZIV
Openbare informatie
Inschrijven evenementen
Materialen bestellen
Toegang tot besloten deel
Toegang geaccrediteerde e-learnings
Richtlijnen en protocollen

Maak een account aan

Zoeken binnen de hele website.

Vul uw BIG nummer in